Статут Благодійного фонду «Дон Боско»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОН БОСКО» (надалі – Організація) – недержавна неприбуткова благодійна організація, яка створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

1.2.      Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.3. Повна назва Організації: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОН БОСКО».

Скорочена назва: БФ «ДОН БОСКО».

1.4. Місцезнаходження: 65074, Одеська обл., м. Одеса, вул. Маршала  Малиновського, 35-а.

1.5. Діяльність Організації поширюється на територію України.

1.6. Організація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Організація має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, кутовий штамп, бланки та символіку, що реєструється в установленому законом порядку.

1.7. Організація створена на безстроковий час.

 

2. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

Організація здійснює благодійну діяльність без мети отримання прибутку з метою надання допомоги для сприяння законним інтересам фізичних осіб, неприбуткових організацій та територіальних громад у наступних сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах:

1) освіта;

2) охорона здоров’я;

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

8 ) наука і наукові дослідження;

9) спорт і фізична культура;

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

11) розвиток територіальних громад;

12) розвиток міжнародної співпраці України;

13) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

14) популяризація ідей волонтера та волонтерської допомоги в Україні.

 

2.1.Предметом діяльності Організації є безкорислива діяльність, спрямована на надання благодійної, матеріальної, фінансової, соціальної, духовної допомоги та різних послуг дітям та молоді, а також особам, які їх потребують.

 

2.2.Основною метою діяльності Організації здійснення благодійної діяльності в інтересах дітей та молоді, а також в інтересах осіб, які потребують допомоги, реалізація та захист їх інтересів, пропаганда ідей гуманізму та милосердя. Формування фінансових та матеріальних ресурсів, залучення інтелектуальних можливостей для здійснення благодійної діяльності.

 

2.3.        Завданнями і напрямами діяльності Організації є:

—                                 сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища набувачів благодійної допомоги;

—                                 організація і здійснення пошуку узагальнення, розробка та втілення вітчизняних та зарубіжних програм та методик у галузі роботи з дітьми та молоддю;

—                                      організація та створення інформаційної мережі та обмін відомостями для організацій та осіб, які працюють в соціально-педагогічній сфері;

—               сприяння розвитку науки, культури і освіти, в тому числі реалізація науково- освітніх та національно-культурних програм;

—               розроблення моделей соціальної адаптації поведінки дітей, підлітків, юнаків та дівчат, які потрапили в стан соціально-психологічного лиха;

— утворення специфічних структур, установ і підприємств соціальної, профорієнтаційної та правової допомоги дітям, підліткам та юнацтву, а саме: притулків, пунктів екстреної допомоги, родинних консультацій, благодійних стаціонарів підтримки та допомоги, комунікативних мереж на зразок телефонів довір’я «Hot-line» та «Childline», навчальних майстерень, пунктів харчування, побутової та медичної допомоги та інше;

—  організація та впровадження діагностичного обстеження та дослідження соціологічного характеру серед дітей, підлітків та молоді, а також в їхньому життєвому середовищі;

—             надання необхідної допомоги соціальним працівникам в розробці та здійсненні соціально-педагогічних програм;

—             формування підлітково-юнацьких груп, та груп дорослих задля соціально-педагогічної підтримки дітей та молоді;

—             ініціювання громадських рухів та об’єднань соціально-благодійного та релігійного характеру;

—             вирішення питань, що пов’язані з проблемою дитячої зайнятості та організацією дозвілля;

—             морально-духовне виховання дітей та молоді;

—       розвиток інформаційно-агітаційної активності за допомогою засобів масової інформації, Internet, розповсюдження літератури, плакатів, листівок та інше;

—          видавнича діяльність;

—              організація культурно-просвітницьких центрів духовно-релігійного орієнтування та просвіти недільної школи;

—                 організація і проведення конференцій, семінарів, курсів, тренінгів та інших методико — освітніх заходів;

—             сприяння здійсненню міжнародно-правового співробітництва у порядку встановленого законодавством, а саме — запрошення до співпраці і створення умов для ефективної діяльності окремих українських та закордонних фахівців, професійних груп, команд, організацій, релігійних діячів, які спеціалізуються в галузі забезпечення благополуччя дитячо-юнацького середовища;

—             збір та акумуляція коштів для проведення благодійних заходів;

—             інформаційна та пояснювальна робота по залученню юридичних та фізичних осіб, у тому числі і іноземних для фінансового забезпечення діяльності Організації;

—             здійснення власних програм, спрямованих на реалізацію мети Організації;

—             здійснення господарської, комерційної діяльності у встановленому чинним законодавством порядку шляхом створення підприємств, установ, організацій;

—             здійснення зовнішньоекономічної діяльності у встановленому чинним законодавством порядку;

—             створення госпрозрахункових установ, організацій зі статусом юридичної особи, підприємств , а саме — благодійних фондів, підприємств, установ та закладів, курсів, притулків, шкіл, училищ, інших навчальних (учбових) закладів, майстерень, лабораторій, дослідних центрів та груп, наукових, науково-технічних та дослідних підрозділів, засобів масової інформації, власних госпрозрахункових підрозділів та інше для виконання програм Організації, в порядку встановленому законодавством України;

—                                створення власних філій, відділень та представництв;

—                                покращення матеріального становища осіб, потребуючим соціального захисту, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, талановитої молоді та інших набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

— здійснення контактів з дитячими та молодіжними організаціями України та іншими країнами ближнього та дальнього зарубіжжя, використовуючи екскурсії, фестивалі, конкурси;

—                                  взаємодія та співробітництво з усіма державними, господарчими, громадськими об’єднаннями та іншими формуваннями працюючими з дітьми та молоддю;

—                                проведення спільної діяльності без створення юридичної особи на підставі договору про об’єднання майна або коштів фізичних та юридичних осіб для досягнення спільної господарської мети, що не заборонена законодавством України; -з засобами масової інформації в інтересах дітей та молоді;

—                                здійснює іншу діяльність в порядку, встановленому законодавством України, обумовлену практичною необхідністю, користується іншими правами, передбаченими законодавством України.

 

2.4.      Основні види благодійної діяльності Організації:

—                                безоплатна передача у власність бенефеціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

—                                безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

—                                безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

—                                безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефеціарів;

—                                благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

—                                публічний збір благодійних пожертв;

—                                управління благодійними ендавментами;

—                                виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

—                                проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

 

2.5.    Форми діяльності Організації:

—                                   більшою кількістю добровольців зменшує витрати на утримання оплачуваних працівників;

—                                залучає у свої ряди кваліфікованих професіоналів з фінансових питань як співробітників, консультантів чи добровольців;

—                                  веде детальну й точну фінансову документацію і подає регулярні, точні й у достатньо деталізовані звіти уряду, громадськості і своїм донорам;

—                                дбає про доцільне використання коштів.

 

3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Органами управління Організації є: Загальні збори Організації, Правління, Наглядова Рада.

3.2. Вищим органом управління Організації є Загальні збори учасників Організації. До компетенції Вищого органу управління Організації належать:

—  затвердження Статуту Організації та внесення змін до нього;

—  обрання виконавчого (Правління), розпорядчо-контрольного (Наглядової ради) органів Організації та Голови Правління за поданням засновників;

—  визначення основних напрямів діяльності Організації;

—  затвердження благодійних програм;

—  прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації;

—  прийняття Положень про Правління, Наглядову Раду та Регламент Загальних Зборів;

—  реалізація права власності на майно та кошти Організації;

— прийняття до складу учасників Організації та виключення зі складу учасників Організації;

— прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації відповідно до законодавства України;

—  вирішення інших питань, визначених законом, цим Статутом та Загальними зборами.

3.3. Загальні Збори учасників Організації мають право приймати рішення з будь-яких питань  діяльності Організації, в тому числі і з тих, які передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

3.4. У Загальних Зборах учасників Організації беруть участь її учасники. Кожний учасник Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини учасників Організації.

3.5. Чергові Загальні Збори учасників Організації скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також учасниками Організації.

3.6. Позачергові загальні збори можуть бути скликані Головою Правління за вимогою Правління, Наглядової ради. Не менш як три четвертих учасників Організації мають право ініціювати скликання Загальних зборів учасників Організації.

3.7. Загальні збори учасників Організації скликаються Правлінням не рідше 2-х разів на рік. Про їх скликання повідомляються усі учасники Організації не менше як за десять днів до дати їх проведення. Загальні збори є повноважними за умови участі у них більш ніж 2/3 членів .

3.8. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх членів Організації. Рішення про реорганізацію, ліквідацію Організації та про відчуження майна Організації вартістю більше половини загальної вартості активів Організації приймається не менш ніж 3/4 голосів від загальної кількості учасників Організації.

3.9. Голова та члени Правління призначаються терміном на 3 роки, та можуть бути призначені на новий термін.

3.10. До складу Правління Організації входять: Голова Правління; Секретар Правління; Заступник Голови Правління;

3.11. До повноважень Правління належать:

—  забезпечення ефективної діяльності Організації ;

—  контроль за реалізацією завдань Організації;

—  прийняття рішень щодо затвердження структури річного бюджету Організації, фінансуванню програм та проектів Організації, виплаті грантів, контроль за реалізацією цих рішень;

—  прийняття рішень щодо участі у спільному фінансуванні благодійних програм та проектів разом з іншими організаціями;

—  прийняття рішення, після погодження з засновниками, про придбання Організацією нерухомого майна;

—  здійснення господарського управління майном та коштами Організації;

—  здійснення інших повноважень та функцій, визначених загальними зборами.

3.12. Правління звітує про свою діяльність перед Загальними зборами Організації на їх вимогу.

3.13. Черговість проведення засідань Правління — не рідше одного разу на квартал. Правління вважається повноважним при участі у його засіданні більшості обраних членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.

3.14. До компетенції Голови Правління належить:

—  організація та керівництво поточною діяльністю Правління;

—  головування на засіданнях Правління;

—  підписання рішень Правління;

—  визначення повноважень і розподіл обов’язків адміністративного персоналу;

—  відповідальність за використання коштів згідно з благодійною програмою та кошторисом витрат;

—  організація діяльності адміністративного апарату для забезпечення ефективної діяльності Організації.

—  інші повноваження, визначені законом та цим Статутом.

3.15. Голова Правління має право:

—  вести переговори від імені Організації і підписувати договори;

—  за погодженням з Правлінням призначати адміністративний персонал в межах штатного розкладу, укладати і розривати трудові договори, в т.ч. контракти, з персоналом, тимчасовими працівниками і творчими колективами відповідно до чинного законодавства;

—  розпоряджатися коштами в межах затвердженого кошторису.

3.16. Голова Правління представляє Організацію у відносинах з юридичними та фізичними особами.

3.17. Голова Правління діє без довіреності.

3.18. Заступник Голови Правління:

—  має повноваження здійснювати обов’язки Голови у випадку відсутності або хвороби Голови Правління;

—  консультує Голову Правління з компетентних питань;

—  встановлює контакти із засобами масової інформації, постійно надає їм інформацію про Організацію;

—  у разі необхідності створює тимчасові проблемні комісії (секції) по питаннях, що входять до його компетенції;

—  веде безперервну кампанію по збільшенню числа членів Організації та спонсорів і меценатів, які підтримують Організацію;

—  виконує іншу поточну роботу.

3.19. Секретар Правління:

—  пише протоколи засідань Правління та Конференцій;

—  повідомляє про час і місце проведення Конференцій та засідань;

—  зберігає печатку Організації, текст Статуту, документацію та загальний архів Організації;

—  виконує поточну роботу.

3.20. Наглядова рада є органом управління Організації, який в межах своєї компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу та здійснює інші функції, передбачені Статутом.

Наглядова рада діє у складі 3 осіб, які призначаються Загальними зборами учасників Організації строком на 3 роки. Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу.

Засідання  Наглядової ради проводиться не рідше одного разу на рік.

3.21. До компетенції Наглядової ради належить: затвердження благодійних програм Організації, контроль відповідності діяльності та використання активів Організації її установчим документам, здійснення контролю за фінансовою діяльністю; підготовка та доведення до відома Загальних Зборів доповідей про результати перевірок діяльності Правління; складення висновку по річних звітах та балансах; право вимоги скликання позачергових Загальних Зборів; вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

Наглядова рада вправі вимагати від посадових осіб Організації представлення необхідних їй матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень.

Наглядова рада має право зупинити повноваження будь-якого члена виконавчого органу до прийняття рішення вищим органом управління.

 

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Майно та кошти Організації складають:

—  благодійні внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

—  спонсорські надходження та цільове фінансування окремих програм, грантів, міжнародних та вітчизняних Організацій;

—  надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів;

—  доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, що перебувають у власності Організації;

—  цільові надходження на виконання благодійних програм;

—  інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4.2. У власності Організації можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

4.3. Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

4.4. Майно та кошти Організації використовуються для виконання статутних завдань Організації і не можуть бути предметом застави.

4.5. Організація здійснює   господарську   діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань без мети одержання прибутку.

4.6. Організація користується самостійністю у питаннях  прийняття господарських рішень, визначення  умов  оплати  праці працівників  апарату, використання власних фінансових   та   матеріальних   ресурсів   відповідно   до вимог законодавства. На господарські витрати та утримання апарату Організації може виділятися не більше 20 відсотків коштів від поточних надходжень Організації.

4.7. Доходи   або   майно Організації не підлягають розподілу між її учасниками, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого   окремого   учасника Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

5. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ДО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ЗІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ

5.1. Учасниками Організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства незалежно від національності віком від 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які визнають Установчий акт Організації, виконують основні завдання Організації, сплачують членські внески.

5.2. Прийом до складу Учасників Організації здійснюється Загальними зборами учасників організації, на підставі письмової заяви.

5.3.  Вибуття з зі складу учасників здійснюється добровільно, на підставі заяви про вихід чи за рішенням Загальних зборів учасників у випадку порушень даного Статуту, а також вчинення дій або бездіяльності, що суперечать законодавству.

 

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Учасники Організації мають право:

—  обирати та бути обраними в керівні органи Організації; приймати участь у визначенні основних напрямків діяльності Організації, роботі її комісій, робочих груп, брати участь у виробленні та реалізації її політики;

—  обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи та вільно викладати свої погляди;

—  користуватись у встановленому порядку власними чи орендованими Організацією будівлями, спорудами, інвентарем, устаткуванням, лікувальними закладами і таке інше;

—  розраховувати на підтримку та захист з боку Організації;

—  отримувати інформацію про напрямки діяльності Організації та надавати заяви, апеляції до керівників і вимагати від них відповіді (на прохання — письмової).

6.2. Учасники Організації зобов’язані:

—  приймати активну участь у досягненні цілей і здійсненні завдань Організації;

—  дотримуватись у своїй діяльності Установчого акту Організації, рішень її зборів, конференцій, діючих положень та розпоряджень і рішень керівників;

—  дбати про авторитет Організації, поширювати його вплив на громадське життя, шляхом проведення масових заходів у встановленому порядку;

—  не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність організації;

 

7. ПЕРСОНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1.  Трудовий колектив Організації становлять всі громадяни, які приймають участь своєю працею у його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, які регулюють трудові відносини між працівником і Організацією у відповідності з діючим законодавством України.

7.2.   Для виконання статутних мети і цілей, договірних відносин Організація може створювати тимчасові колективи.

7.3   Організація самостійно встановлює розмір та форми оплати праці, визначає порядок прийому та звільнення працівників Організації до чинного законодавства України.

 

8. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Міжнародні зв’язки здійснюються шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.2. Організація має право  отримувати  пожертвування  від  фізичних  та юридичних осіб іноземних держав.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Питання про внесення змін до Статуту Організації належить до компетенції Загальних зборів учасників.

9.2. Рішення про внесення змін до Статуту Організації, приймаються на загальних зборах учасників більшістю  не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості членів.

9.3. Державна реєстрація змін до Статуту Організації проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ В РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ

 

10.1.  Реорганізація та ліквідація Організації відбувається у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.2.    Реорганізація Організації здійснюється   за рішенням загальних зборів Учасників.

10.3. При реорганізації Організації її  права   і обов’язки переходять до правонаступників. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

10.4. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

10.5. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Організації приймається на загальних зборах учасників не менш як  3/4 голосів від загальної кількості учасників.

10.6. Активи, що залишаються під час ліквідації благодійних організацій після задоволення вимог їх кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду.

10.7. У випадках, визначних законами України, та за умови відсутності благодійних організацій, зазначених у п.10.6, активи благодійної організації, що ліквідується, спрямовуються до Державного бюджету України.